T?o m?i tr??ng s?ng s?ch s? và than thi?n h?n

scroll

  • Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch
  • Cung c?p thi?t b? hoàn ch?nh
    V?i EPC
  • Ho?t ??ng ?y thác
  • T? v?n k? thu?t và
    D?ch v? c?i t?o
  • Kinh doanh qu?c t?

Khu c?ng nghi?p t?nh m?ch

V?i c?t l?i là ??t rác th?i sinh ho?t và phát ?i?n, Khu c?ng nghi?p T?nh m?ch th?c hi?n x? ly t?ng h?p các ch?t th?i khác nhau và thay ??i m? hình tuy?n tính truy?n th?ng "tài nguyên-s?n ph?m-ch?t th?i" thành m? hình chu trình "tài nguyên-s?n ph?m-tài nguyên tái t?o". ?ay là m?t qu?c gia phát tri?n. Ch? ?? x? ly ch?t th?i r?n toàn di?n ???c ?u tiên.

Cung c?p thi?t b? hoàn ch?nh
V?i EPC

Cung c?p d?ch v? EPC phát ?i?n ??t ch?t th?i, bao g?m thi?t k? d? án, mua s?m, xay d?ng, v?n hành th? nghi?m, v. v...; ch?p nh?n ho?t ??ng kinh doanh v?n hành ?y thác c?a khu c?ng nghi?p t?nh m?ch v?i phát ?i?n ??t ch?t th?i làm c?t l?i, bao g?m v?n hành d? án, b?o trì, mua s?m, nhan s? và các v?n ?? khác.

Ho?t ??ng ?y thác

Chuyên nghi?p cung c?p các d?ch v? nh? t? v?n k? thu?t, ??i tu và b?o trì, qu?n ly v?n hành, bán ph? tùng thay th? và giám sát th?ng minh c?a bên th? ba. Th?ng qua vi?c ki?m tra và b?o d??ng thi?t b? ??t hàng ngày, "?i?u tr?" ???c chuy?n thành "phòng ng?a".

T? v?n k? thu?t và
D?ch v? c?i t?o

Chuyên nghi?p cung c?p các d?ch v? nh? t? v?n k? thu?t, ??i tu và b?o trì, qu?n ly v?n hành, bán ph? tùng thay th? và giám sát th?ng minh c?a bên th? ba. Th?ng qua vi?c ki?m tra và b?o d??ng thi?t b? ??t hàng ngày, "?i?u tr?" ???c chuy?n thành "phòng ng?a".

Kinh doanh qu?c t?

S? d?ng r?m r? và các ch?t th?i n?ng nghi?p và lam nghi?p khác ?? phát ?i?n tr?c ti?p ho?c ??ng phát ?? th?c hi?n vi?c s? d?ng n?ng l??ng ch?t th?i n?ng nghi?p và lam nghi?p.

scroll

Tránh hàng xóm
Xay d?ng m?t c?ng ??ng hài hòa

scroll

Slide Down
Explore More
日韩人妻无码一区二区三区免费